بایگانی‌های شخصی - Tarnamasazan | تارنماسازان

 • سرچشمه حیات

  مرکز علمی پژوهشی مطالعات زنان مدیریت: نفیسه سادات حسینی

  • تاریخ انجام

    2010-01-24

  • طراح

    بهنام حصاریان

  • عنوان شغلی

    مرکز علمي پژوهشي مطالعات زنان

  • دسته بندی

    شخصی

  • وبسایت

    نمایش آنلاین

 • تغذیه و صنعت

  اخبار مرتبط با علم تغذیه و صنعت مدیریت : زهرا سادات حسینی

  • تاریخ انجام

    2015-08-07

  • طراح

    بهنام حصاریان

  • عنوان شغلی

    اخبار مرتبط با علم تغذیه و صنعت

  • دسته بندی

    شخصی

  • وبسایت

    نمایش آنلاین